196,502 Unikalnych wizyt
AKTUALNOŚCI
KONTAKT I PYTANIA
O CZASOPIŚMIE
DLA AUTORÓW
RECENZOWANIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
PROCEDURA RECENZOWANIA

W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi procedury recenzowania czasopism naukowych przy kolejnych numerach czasopisma zostaną zastosowane następujące zasady:

 • 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 • 2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • 3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • 4. Recenzenci muszą podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • b) relacje podległości zawodowej,
  • c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz dla recenzenta są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 • 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf

AKTUALNY ZESZYT

ISSN 2083-7097
ZESZYTY ARCHIWALNE