196,494 Unikalnych wizyt
AKTUALNOŚCI
KONTAKT I PYTANIA
O CZASOPIŚMIE
DLA AUTORÓW
RECENZOWANIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
VOLUME 19, 2016

Michał STRĘK, Arkadiusz TELESIŃSKI - Oddziaływanie nadtlenku wapnia na aktywność wybranych oksydoreduktaz w glebie zanieczyszczonej olejem kreozotowym

Katarzyna SOBIANOWSKA, Artur GRZESIAK, Weronika WIERZBICKA, Agnieszka SOBIANOWSKA-TUREK - Wydzielenie jonów niklu i kobaltu z roztworów po kwaśnym ługowaniu zużytych ogniw galwanicznych metodami flotacyjnymi

Barbara PAWŁOWSKA, Robert BICZAK - Wpływ tetrafluoroboranu amonu i heksafluorofosforanu amonu na wybrane gatunki chwastów – inhibicja wzrostu i zmiany zawartości barwników asymilacyjnych w roślinach

Arkadiusz TELESIŃSKI, Mirosław ONYSZKO, Jacek WRÓBEL, Barbara MARSKA - Zmiany wybranych właściwości antyoksydacyjnych soku z ziela nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) pod wpływem napropamidu

Robert BICZAK, Barbara PAWŁOWSKA, Joanna FEDER-KUBIS - Inhibicja wzrostu i stres oksydacyjny w roślinach pod wpływem chiralnej imidazoliowej cieczy jonowej z anionem tetrafluoroboranowy

Weronika WIERZBICKA, Katarzyna RUDOWICZ, Katarzyna SOBIANOWSKA, Agnieszka SOBIANOWSKA-TUREK - Flotoekstrakcyjne wydzielenie Zn(II) i Mn(II) z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadowych chemicznych źródeł energii

Patrycja KOWALIK, Małgorzata SZYREJ - Badanie wybranych własności żeli pod prysznic i płynów do kąpieli w zależności od zastosowanych surfaktantów

Iwona PASIECZNIK, Kamil BANASZKIEWICZ, Mateusz KŁODZIŃSKI - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej

Alina POHL, Justyna CZUPIOŁ, Rajmund MICHALSKI - Wpływ metod ekstrahowania polichlorowanych bifenyli z próbek środowiskowych na miarodajność uzyskiwanych wyników analitycznych

Monika LEWAŃSKA, Dominika OLSZEWSKA, Agnieszka GODELA, Magdalena MYGA-NOWAK, Magdalena KUBERSKA - Wybrane aspekty zwalczania bakterii lekoopornych

Arkadiusz TELESIŃSKI, Nina SUŁKOWSKA - Dynamika zanikania 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych cieczy jonowych w aspekcie ich oddziaływania na aktywność oksydazy o-difenolowej w glebie

Anna PARUS - Solvent extraction of zinc(II) ions from chloride media by 4-pyridylketoximes

Agnieszka BĄBELEWSKA - Porosty epifityczne i epiksyliczne rezerwatu Zielona Góra (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)

Dorota BAJEK, Joanna ŁĘSKA, Dariusz NOWICKI, Cezary KOZŁOWSKI - Wpływ poziomu wzbogacenia próbek żywności solami magnezu, wapnia, potasu i sodu na współczynnik odzysku wyznaczony metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Joanna KOŃCZYK, Rajmund MICHALSKI - Jednoczesne oznaczanie nieorganicznych anionów oraz kwasów karboksylowych metodą chromatografii jonowej z elucją gradientową

Agnieszka FOLENTARSKA, Magdalena KRYSTYJAN, Hanna Maria BARANOWSKA, Wojciech CIESIELSKI - Surowce odnawialne jako alternatywa do otrzymania biodegradowalnych tworzyw

Agnieszka FOLENTARSKA, Damian KULAWIK, Wojciech CIESIELSKI, Volodymyr PAVLYUK - Nowoczesne materiały do przechowywania wodoru jako paliwa przyszłości

Iwona JONCZY, Beata CHWEDOROWICZ, Bartosz KOWALSKI - Wpływ procedury przeprowadzania próbki do roztworu na ilościowe oznaczenia talu w minerałach rud cynkowo-ołowiowych z rejonu śląsko-krakowskiego

Barbara HERMAN, Piotr RYCHTER, Robert BICZAK - Reakcja selera naciowego na 1,10-fenantrolinę

Agnieszka BĄBELEWSKA, Nikodem MĄCZYŃSKI - Występowanie porostów z rodzaju Usnea w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

AKTUALNY ZESZYT

ISSN 2083-7097
ZESZYTY ARCHIWALNE